Arbetsmiljö

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar är ett tungt arbete. Belastnings- och förslitningsskador i samband med bl. a. tunga lyft av brunnslock och slangdragning är därför inte ovanligt. Det finns en del åtgärder man som fastighetsägare gör för att underlätta chaufförens arbete:

Mått bil   Mått vändplan

  • Byt ut tunga brunnslock till barnsäkra lock av lättare material. Lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt och som är barnsäkra kan du köpa hos din bygghandlare, entreprenörer för installation av enskilda avlopp eller VVS-företag. Maxvikt 15 kg.
  • Se till att vägen mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen är framkomlig. Röj buskar och gräs.
  • Håll brunnen åtkomlig för tömning och se till att den är väl synlig för entreprenören. Om locket inte är väl synligt ska det markeras med en vimpel el. dyl. Kontakta Kundservice för att erhålla en vimpel.
  • Plocka undan föremål som står placerade på locket. Tänk på att även föremål i nära anslutning till brunnen kan behöva flyttas. Slangen rör sig under tiden slammet sugs upp.
  • Locket ska kunna öppnas av en person utan verktyg.
  • Vägen ska vara framkomlig med stenfri körbana utan hinder till en bredd av 3,5 m fri från grenar, buskar och andra hinder till en höjd av 4 m. Fordonen har en vikt upp till 25 ton.
  • Vid återvändsgata/väg ska vändplan av tillräcklig storlek för hämtningsfordonet finnas.
  • Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri.
  • Hinder för slangdragning ska vara undanröjda.
  • Vid eventuell vägbom får endast kodlås användas. Koden meddelas till Rambo.

 

arbetsmiljöverkets sida kan du läsa mer om arbetsmiljölagen.