Information om personuppgifter

Vi på Rambo värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför beskriver vi här hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det är Rambo AB (org. nr. 556211-9007) som är ansvarig för dina personuppgifter och ser till att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Har du frågor, funderingar eller vill nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Rambo AB, 453 80 Lysekil

Telefon: 0523 – 66 77 00

E-mail: kundservice@rambo.se

Vem är Rambos dataskyddsombud?

JP Infonet AB är Rambo AB:s dataskyddsombud.

JP Infonet AB

Box 2237, 103 16 Stockholm

Tel. nr. 08 – 462 65 60

E-mail: dso.rambo@jpinfonet.se

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen. Bl.a. samlar vi in information om dig när du flyttar till någon av de kommuner vi är verksamma i, samt vid fakturering av våra tjänster. Vidare samlar vi även in information när du frivilligt fyller i och skickar in blanketter till oss såsom exempelvis ansökningar om autogiro, anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, anmälan om kompostering av matavfall etc., samt om du kontaktar vår kundservice. På våra avfallsanläggningar/ återvinningscentraler samt uppställningsplatser för fordon kan kamerabevakning förekomma för att förhindra brott. Vid besök på dessa platser kan därför bildmaterial på dig komma att sparas.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss om de är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Det kan vara uppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan nödvändig information som du lämnat till oss.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål men främst för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter gentemot dig, ge god service samt genomföra vårt arbete på ett effektivt sätt.

De personuppgifter som samlas in behandlas med nedan ändamål och laglig grund:

Ändamål med behandlingen:

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

 • Hämta dina sopor och avfall (Rättslig förpliktelse)
 • Kontakt vid problem med sophämtning. (Rättslig förpliktelse)
 • Registrering av sophämtning vid inflyttning till någon av kommunerna vi är verksamma i. (Rättslig förpliktelse)
 • Fakturering av tjänster inom renhållningskollektivet. (Rättslig förpliktelse)
 • Anmälningsblanketter. (Rättslig förpliktelse)

Laglig grund: Fullgörande av avtal.

 • Fakturering av tjänster på våra avfallsanläggningar och återvinningscentraler.

Laglig grund: Berättigat intresse för att informera kunden om förändringar i tjänst och verksamhet

 • Utskick av generell information och riktade budskap.
 • Besvara frågor via e-post eller i kundservice. 

Laglig grund: Berättigat intresse för att förbättra åtagandet gentemot kund.

 • Skicka ut kundundersökningar.

Laglig grund: Berättigat intresse för att motverka brott.

 • Upptagning av bild

Laglig grund: Samtycke.

 • Bilder från verksamheten i intern och extern kommunikation

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. I sådana fall kommer du får information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. För mer information om hur du kan gå tillväga för att återkalla ditt samtycke och utnyttja dina rättigheter, se mer under rubriken ”Vad har du för rättigheter”.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi ser till att dina personuppgifter endast används av oss och våra personuppgiftsbiträden. Vi kommer inte överföra eller sälja dina personuppgifter till en tredje part i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part i vissa fall, exempelvis om en myndighet behöver ta del av dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi på Rambo arbetar för att säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som krävs enligt lag i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål vi samlade in dem för eller om annan lag kräver det.  Det kan vara så länge du äger en fastighet inom våra ägarkommuner eller nyttjar våra tjänster. 

Vad har du för rättigheter?

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats (registerutdrag).
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t. ex om du begärt att dina personuppgifter ska rättas, kan du också begära att dessa uppgifter begränsas under tiden som uppgifternas korrekthet utreds.
 • Få göra invändningar mot en personuppgiftsbehandling- t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
 • Få information om automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering tillämpas.
 • Återkalla ditt samtycke du givit till en viss personuppgiftsbehandling.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka ett brev till Rambo AB, adressen finner du högst upp i denna text. Vänligen skicka med en giltig kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet eftersom vi måste kunna säkerställa att svaret  skickas till rätt person.

Invändning mot och begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du har några frågor eller klagomål avseende hur Rambo hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på ovan angivna kontaktuppgifter. Du har också alltid rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen, www.datainspektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.