Vi styrs av avfallsplan och föreskrifter

Avfallsplan

Ägarkommunerna har tillsammans med oss tagit fram en Avfallsplan som ska visa vägen för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla och har antagits av kommunfullmäktige i respektive kommun, samt av Rambos styrelse. Avfallsplanen ska följas upp och revideras vart 4:e år.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifter innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering. Föreskrifterna beskriver vad som ska gälla angående sortering av avfall, hämtning av sopor, slam och latrin och vilka krav som ställs på fastighetsägaren när det gäller sortering för återvinning, framkomlighet för sopfordon, hämtställen och mycket annat.

Det är kommunfullmäktige som antar avfallsföreskrifter i sin kommun.