Fastighetsägare flerbostadshus

Förändringar kring insamlingen av matavfall och förpackningsavfall

Sverige står inför stora förändringar gällande sortering av avfall. Enligt regeringsbeslut ska vi införa utsortering av förpackningar och matavfall. Insamlingsansvaret för förpackningar har tidigare varit hos Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) men har nu flyttats över till kommunerna från 1 januari 2024. Ett uppdrag som vi på Rambo nu håller på och planerar inför.

Vi planerar att påbörja införandet av utsortering av matavfall och förpackningar under våren 2024.

Detta händer:

 • 1 januari 2024: Alla måste sortera ut matavfall för separat fastighetsnära insamling – nya kärl behövs.
 • 1 januari 2024: Kommunerna övertar ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna – de som har avtal kring förpackningsinsamling måste se över dem.
 • 1 januari 2027: Alla ska kunna lämna sina förpackningar till separat fastighetsnära insamling – nya kärl behövs.

Förändringarna gäller sex avfallsslag: förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas samt matavfall.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare spelar du en viktig roll i att säkerställa en smidig avfallshantering på din fastighet. Med de kommande förändringarna kring insamling av matavfall och förpackningar är det avgörande att du är förberedd och informerad.

Ditt ansvar inkluderar:

Som fastighetsägare är det din uppgift att se till att avfallshanteringen på din fastighet fungerar korrekt och effektivt. Det innebär att du måste:

 • Hålla dig uppdaterad om gällande lagar och regler för avfallshantering.
 • Anpassa fastigheten för att möta de nya kraven kring avfallssortering.
 • Erbjuda tydlig information och instruktioner till hyresgästerna om korrekt hantering av avfall.

Så lyckas du

För att framgångsrikt hantera avfallet är det avgörande att:

 • Erbjuda god service till hyresgästerna.
 • Främja och underlätta för avfallssortering.
 • Skapa ordning och reda i avfallshanteringen.

Ditt ansvar för sortering och insamling inkluderar att:

 • Se till att det finns tillräckligt med avfallsbehållare och lämpligt utrymme.
 • Hålla avfallsutrymmen och behållare rena.
 • Säkerställa att farligt avfall och elavfall inte blandas med övrigt avfall.
 • Erbjuda de avfallsfraktioner som gäller för flerbostadshus

Informera hyresgästerna

För att säkerställa en effektiv avfallshantering är det viktigt att informera hyresgästerna om hur de korrekt hanterar och vart de kan lämna sitt avfall. Det är även viktigt att informera om att det sker förändringar.

Det finns redan nu en del material att ta del av:

Nedladdningsportal skyltar/dekaler med mera

Sverigesorterar material om sortering.

Sorteringsguide på 33 olika språk. 

Läs på om förändringarna

Förbered dig genom att läsa på om de kommande regeländringarna som innefattar obligatorisk sortering av matavfall från 2024 och fastighetsnära insamling av förpackningar från 2027.

Handbok för avfallsutrymmen

Avfall Sverige har tagit fram en broschyr ”Handbok för avfallsutrymmen”

Här kan du ta del av råd och anvisningar för dimensionering, transport, förvaring, arbetsmiljö med mera.

Avfallsföreskrifterna, anvisning för transportvägar

Anvisningar för transportvägar: Klicka här

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha förslag på hur du kan förbereda eller förbättra din fastighets avfallshantering? Kontakta våra förpackningssamordnare via mejl eller telefon.

Mejl: linnea.svensson@rambo.se

Tfn: 0523-66 87 03

Mer information

Besök Sverigesorterar för att läsa mer om de kommande förändringarna och få tips och råd kring avfallshantering.

 

För de som har verksamheter i sina bostadsfastigheter

Reglerna skiljer sig åt mellan så kallade samlokaliserade verksamheter och andra verksamheter. Blankett för att anmäla samlokaliserad verksamhet finner du här.

Samlokaliserade verksamheter

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Sådana samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till kommunen om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Om verksamheten väljer det senare krävs godkännande från fastighetsägaren att ställa upp egna avfallskärl eller motsvarande insamlingslösning. Informera gärna dessa verksamheter om hur anmälan ska ske enligt de kommunala avfallsföreskrifterna.

Övriga verksamheter

Verksamheter som inte använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall måste själva beställa hämtning av sitt förpackningsavfall om de önskar få det hämtat vid fastighet. Alla verksamheter ska kunna lämna förpackningsavfall kostnadsfritt vid mottagningsplatser som producenterna har en skyldighet att tillhandahålla.

Observera att kommunen, liksom tidigare, har ansvar för det mat- och restavfall som uppkommer hos verksamheter om det till art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Det gäller till exempel matavfall från restauranger och personalkök samt städsopor från kontor och hotell.