Producenternas ansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av lagreglerade producentansvar.

Det finns särskilda producentansvar för olika sorters avfall:

  • ballonger
  • batterier
  • bilar
  • däck
  • förpackningar
  • elektriskt och elektroniskt avfall
  • läkemedel
  • vissa tobaksvaror och filter
  • våtservetter som innehåller plast

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Lokal information till hushållen ansvarar kommunerna för. Producenterna ska se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Syftet med producentansvar är bland annat att få produkter som förbrukar minsta möjliga mängd naturresurser, de ska vara lätta att återvinna och inte innehålla miljöfarliga ämnen.

Producenterna har anförtrott organisationen och administrationen av producentansvaret till så kallade materialbolag eller servicebolag. Dessa är:

 

Källa: sopor.nu