Farligt avfall

Vi kan tillhandahålla transport och olika typer av kärl för sortering, lagring och transport av farligt avfall. Vi utvärderar ert behov och ger förslag på lösning oavsett om din verksamhet är inom kontor, verkstad, vårdinrättning eller industri. Ofta kan man behöva utbilda personal eller ha en part att rådfråga i hantering kring farligt avfall. Kontakta oss för konsultation!

Rapportering av farligt avfall för företag och verksamheter

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske digitalt till Naturvårdsverket inom två dagar efter avsändningen, transport eller mottagning har genomförts.

Skyldigheten att rapportera gäller alla, oberoende av storlek på företag, typ av verksamhet och oavsett om det rör sig om ett kilo eller många ton. De enda som inte behöver rapportera är privathushåll som lämnar sitt farliga avfall på ÅVC. Där rapporterar Rambo som mottagare in uppgifter.

Mer information finns på Naturvårdsverket.

Transportdokument

Utöver reglerna om rapportering finns det sedan tidigare föreskrifter om att det ska upprättas transportdokument för farligt avfall där alla uppgifter som behövs för transport och rapportering ska finnas med. Dessa transportdokument ska undertecknas av avsändare, transportör och mottagare. Samtliga parter måste spara en kopia av transportdokumentation för att kunna redovisa för tillsyningsmyndighet. Hur länge de ska sparas beror på i vilken roll man deltar.

Vite och tillsyn

Brister i transportdokumenten kan medföra vite vid felaktigt eller saknat dokument.

Vad innebär det för er som kund när ni lämnar farligt avfall på Rambos återvinningscentral?

De nya reglerna för rapportering av farligt avfall innebär att Rambo och alla andra mottagare tvingas kräva att dokumentation från alla företag och verksamheter finns med redan vid inlämnandet – annars kommer vi som insamlare/mottagare att drabbas av viten och sanktionsavgifter för att vi inte kan fullfölja vår rapporteringsplikt.

Vad innebär det för er som kund när Rambo hämtar farligt avfall hos er?

De nya reglerna för rapportering av farligt avfall innebär att Rambo och alla andra mottagare tvingas kräva att dokumentation från alla företag och verksamheter finns med redan vid inlämnandet – annars kommer vi som insamlare/mottagare att drabbas av viten och sanktionsavgifter för att vi inte kan fullfölja vår rapporteringsplikt.

Så här kan Rambo hjälpa er

Vara ombud för registrering och rapportering

Rambo kan som ombud hjälpa till med registrering och rapportering av uppgifter för er räkning. Detta är något som kräver att det finns ett avtal, en sk ombudsfullmakt. När det gäller transporthandlingar så kan Rambo göra dessa när vi hämtar farligt avfall hos er med våra egna fordon, men kör ni själva (kräver tillstånd från Länsstyrelsen), eller med hjälp av annan transportör, in avfallet till Rambo ansvarar ni som företag för dessa handlingar på egen hand.

Hämta upp farligt avfall

Rambos miljöbil kan, liksom andra aktörer på marknaden, erbjuda att hantera ert farliga avfall på ett säkert och korrekt sätt genom t.ex. klassificering av avfall, märkning och sortering, hyra av rätt kärl, dokumentation, hämtning och transport till anläggning.

Ta emot farligt avfall

Rambo behöver ert företags grunduppgifter för att registrera uppgifter när ni lämnar farligt avfall på någon av våra anläggningar. Om ni har återkommande inleveranser av farligt avfall så underlättar det om Rambo redan har dessa uppgifter registrerade när ni kommer till någon av våra anläggningar. Grunduppgifter är organisations-/person- eller VAT-nummer, CFAR-nummer, verksamhetsutövarens namn, fullständig adress, namn, e-post och telefonnummer till ert företags kontaktperson. Formulär för grunduppgifter finns här.

Ytterligare information om hur man hittar CFAR-nr mm finns på Naturvårdverket hemsida.

Är ni och ert företag intresserade av att veta mer, kontakta oss gärna. magnus.sundberg@rambo.se

Frågor och svar om farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Allt avfall som kan vara skadligt för människans hälsa eller miljön kallas för farligt avfall. Det kan vara kemiska produkter som exempelvis spillolja, färg, tryckt virke, sprejburkar, batterier lösningsmedel och bekämpningsmedel. Men, även elavfall som exempelvis lysrör och batterier räknas som farligt avfall.

Får jag lämna farligt avfall till Återvinningscentralerna eller Rambos anläggningar?

Ja, om du medhaver ett avlämnarintyg så vi kan sköta mottagarrapportering till Naturvårdsverket. Klicka här för att hitta avlämnarintyget: https://www.rambo.se/wp-content/uploads/2022/03/avlmnarintyg-farligt-avfall.pdf

Observera att verksamhet som ska lämna farligt avfall själv är ansvarig för tillstånd gällande transport av farligt avfall.

Vad behöver jag göra innan jag lämnar farligt avfall till Återvinningscentralerna eller Rambos anläggningar?

För att din verksamhet/företag ska få lämna farligt avfall till Rambo krävs ett avlämnarintyg som lämnas till personal på plats. Du behöver också sköta egen rapportering till Naturvårdsverket, läs mer här: https://www.rambo.se/foretag/farligt-avfall/ . Obs, din verksamhet ansvarar själv för eventuella transportdokument för farligt avfall.

Avlämnarintyget hittar du här: https://www.rambo.se/wp-content/uploads/2022/03/avlmnarintyg-farligt-avfall.pdf

Finns det något dokument på Rambos hemsida att fylla i inför mitt lämnande av farligt avfall?

Ja, under https://www.rambo.se/foretag/farligt-avfall/ hittar du som dokument för att fylla i.

Vad är en Ombudsfullmakt?

En Ombudsfullmakt är ett avtal som ger Rambo befogenhet att sköta kunden rapportering till Naturvårdsverket mot betalning när Rambo samlar in avfallet ute hos kunden.

Måste jag kontakta personalen på Återvinningscentralen när jag skall lämna farligt avfall?

Ja, dels för avlämnarintyg och dels för debitering av avfallet.

Erbjuder Rambo andra möjligheter att lämna mitt farliga avfall utan att jag behöver åka till Återvinningscentral eller Anläggning med detta?

Ja, Rambo erbjuder att vi kommer och hämtar, rapporterar in till Naturvårdsverket och omhändertar erat farliga avfall på rätt sätt. Läs mer här https://www.rambo.se/foretag/farligt-avfall/

Hur hanteras mitt farliga avfall efter att jag lämnat det på Återvinningscentralen?

Det farliga avfallet tas omhand av vår avdelning för farligt avfall som sorterar ut, paketerar om och skickar i väg avfallet för korrekt omhändertagande.

Kostar det att lämna farligt avfall?

Ja, se hemsidan för priser/kontakta Rambo för aktuellt pris. https://www.rambo.se/foretag/avgifter/

Vad har Rambo för utrustning att erbjuda när det gäller farligt avfall?

Rambo erbjuder miljöskåp, FA kärl, kryo box, magnumbox m.m. Kontakta kundservice för mer information.

Var hittar jag lagkraven kring farligt avfall?

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/