Slamtömning för Tanums kommun

Slamavskiljare för WC och Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) töms enligt fastställt schema. För tätare tömning eller tömning av sluten tank görs en beställning från fastighetsägaren direkt till Rambo.

Slamavskiljare ska tömmas regelbundet enligt lokala avfallsföreskrifter. Vi tömmer enligt de intervall som anges nedan och befinner oss i området under de veckor som anges. Du får ett aviseringsbrev inför tömning.

Även tank för uppsamling av toalettvatten ska tömmas regelbundet men här ringer du själv och beställer tömningen.

I Tanums kommun transporteras innehåll i sluten tank till hygieniseringsanläggning. Efter hygieniseringsprocess läggs toalettvattnet ut på åkermark där fosfor och kväve blir gödning.

Information om avgifter kring slam finner du på Abonnemang och taxor.