Slamtömning för Tanums kommun

Slamavskiljare för WC och Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) töms enligt fastställt schema. För tätare tömning eller tömning av sluten tank görs en beställning från fastighetsägaren direkt till Rambo. Ordinarie tömning utförs inom fem arbetsdagar, beställningsdagen medräknad.

Slamavskiljaren/tanken ska tömmas regelbundet. Vi tömmer enligt den intervall som anges nedan, du får ett aviseringsbrev inför tömning.

Även tank för uppsamling av toalettvatten ska tömmas regelbundet men här ringer du själv och beställer tömningen.

I Tanums kommun transporteras innehåll i sluten tank till hygieniseringsanläggning. Efter hygieniseringsprocess läggs toalettvattnet ut på åkermark där fosfor och kväve blir gödning.

Information om avgifter kring slam finner du på Abonnemang och taxor.

Tömningsintervall

Slamavskiljare WC 1 gång / år Töms enligt schema
Slamavskiljare BDT 1 gång vartannat år Töms enligt schema
Sluten tank extremt snålspolande toalett minst 1 gång vartannat år Beställs av fastighetsägare
Sluten tank minst 1 gång / år Beställs av fastighetsägare