Organisation

Rambo AB grundades 1981 och och ägs i dag av fyra kommuner – Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Rambo är ett kommunalt bolag och agerar både under kommunallagen och aktiebolagslagen. I vårt ägardirektiv framgår att Rambo ska vara ett aktivt instrument för att säkerställa ägarkommunernas och deras kommuninvånares behov av en ekonomiskt och miljömässigt ändamålsenlig resurshushållning och avfallshantering. Vi ska tillhandahålla avfalls-, återvinnings- och miljötjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser. Kort sagt, vi är ägarkommunernas förlängda arm inom miljö och avfall.

Politisk styrelse

Vi har en politiskt tillsatt styrelse. Varje ägarkommun tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare. Styrelsen sammanträder minst 5 gånger per år.

Samråd

Mellan kommunerna och Rambo finns det tre samråd, Ekonomisamrådet, Ägarsamrådet och Renhållningssamrådet. Varje kommun har minst en representant i varje samråd oftast Ekonomichef, Kommunchef, Kommunalråd och Teknisk- eller Samhällsbyggnadschef. Samråden sammanträder två-tre gånger per år och där informeras och diskuteras frågor rörande Rambos verksamhet.

Miljömålsstyrande verksamhet

Vår verksamhet styrs av miljömål fastslagna dels av EU, tex Avfallshierarkin, dels nationella mål fastslagna av regering och riksdag samt miljömål på kommunal nivå, fastslagna av kommunfullmäktige. Det är vårt uppdrag att se till så ägarkommunerna följer de fastslagna miljömål för avfall som finns.