2016 togs beslut i respektive Kommunfullmäktige att införa ett nytt insamlingssystem för villa och fritidshushåll med 4-fackskärl i Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun. I förslaget ingick en taxeskiss baserad på erfarenheter och kostnader från liknande kommuner med insamling i fyrfackskärl.

I början av november samlades ägarrepresentanter för ställningstagande om fortsatt inriktning för sophämtning och fastighetsnära insamling av hushållsavfall mot bakgrund av den upphandling som genomförts. Rambos ägarkommuners representanter uttryckte stor besvikelse över att det endast inkommit ett anbud med bristande konkurrens som följd. Priserna överstiger den nivå som de kan acceptera. De beslutade att upphandlingen ska avbrytas samt att en ny upphandling ska genomföras med två alternativ. Ett alternativ innebär insamling av hushållens sopor i 4-fackskärl, men man vill också fråga på pris för ett alternativ med insamling av matavfall och restavfall.

– Det är mycket tråkigt att det endast inkommit ett anbud på insamlingsuppdraget för Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner. Vi hoppas att ett nytt förfrågningsunderlag ska locka fler entreprenörer, både nationella och lokala, att lägga anbud. När vi nu tappar tid kommer införandet att skjutas något fram i tidsplanen. Säger Anne Svensson, projektledare för det nya insamlingssystemet på Rambo.

Ny upphandling genomförs i januari/februari och därefter kommer ägarkommunerna göra ett nytt ställningstagande om hur den framtida insamlingen av hushållsavfall ska se ut i Munkedal, Sotenäs och Tanum.