Leaderprojektet: Förstudie Kretsloppsparken

7 april, 2022
Leaderprojektet Förstudie Kretsloppsparken är ett samarbete mellan RAMBO AB och Lysekil Kommuns avdelning för Arbetsliv och för Hållbar Utveckling med stöd av Sustainable Perspectives CD AB & Suscon AB.

Projektets Syfte: Öka återbruket framförallt inom bygg och riv!

 • Återbruk och återvinning ligger i tiden och kan ge en bred ingång för olika målgrupper som står utanför ordinarie arbetsmarknad, till exempel genom deltagande i arbetsträning och kompetenshöjande insatser som innefattar praktik vid olika arbetsplatser knutna till den cirkulära ekonomin.
 • Potentialen för en utvidgad återbruks- och återvinningsverksamhet är enorm men förutsätter väl genomarbetade arbetsprocesser.
 • Kretsloppsparken är främst ett miljöprojekt med stort fokus på cirkulär ekonomi, hållbar resursanvändning som leder till minskad miljö- och klimatpåverkan. Samtidigt bidrar projektet till en ökad social hållbarhet då ett stort antal människor får sysselsättning och stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Projektets mål:

Tydligt underlag för nästa steg i ett förändrat arbetssätt

 • Identifiera flöden
 • Identifiera flöden som enkelt kan förändras
 • Identifiera hinder
 • Ta fram förslag på samverkans- och samarbetsform

Kunskap efter projektet  

 • Vi vet vilka material som kan återbrukas/återvinnas i större omfattning.
 • Vi vet mer om hur processen kan utformas för att återbruka/återvinna dessa material.
 • Vi har en uppfattning om hur förädling av dessa material kan åstadkommas.
 • Vi vet mer om hur man lämpligast finner avsättning för olika återbruksmaterial.
 • Vi har förslag på olika modeller för försäljning av omhändertaget material.
 • Vi har förslag på lokalbehov och logistikperspektiv för återbruksverksamheterna.
 • Vi har en uppfattning om önskvärda investeringar som kan krävas för en utvecklad återbruksverksamhet.

Påbörjade processer för ett utökat och strukturerat samarbete genom skapade nätverk och grupper:

 • Enheten för arbetsliv Lysekils kommun, Rambo, Hållbar utveckling Lysekils kommun
 • Rambo och Byggföretag
 • Rambo, Hållbar utveckling, Wargön Innovation, m.fl.
Kontaktuppgifter

Joakim Jansson            joakim.o.jansson@rambo.se

Per-Henrik Larsson       per-henrik.larsson@lysekil.se

Urban Rapp                   urban.rapp@lysekil.se

Michael Johansson       michael.johansson@lysekil.se

Helene Adolfsson         helene@suscon.se

Carl Dahlberg                dahlberg.cmo@gmail.com