Höjning av avgift för slamtömning

3 juli, 2018
1 juni höjs avgifterna för slamtömning på grund av förändrad behandlingsavgift i Munkedal och Sotenäs kommuner.

Västvatten, Leva och Tanums kommun höjer behandlingsavgiften för slam som levereras till de kommunala reningsverken. Då Rambo betalar behandlingsavgift för att lämna slam från enskilda avlopp till reningsverken påverkas även avgifterna för kunder med enskilt avlopp.  Renhållningskollektivet får varken gå med vinst eller förlust och kostnader ska vara i balans med avgifter vilket ger en ökad avgift per kubikmeter för slamkunder vid behandling av tömt slam.

 

Bakgrund: Kommunernas avloppsreningsverk har under flera år tillbaka lämnat allt slam till Rambo för omhändertagande och behandling. Under de senaste åren har Rambo använt slammet för sluttäckning av de gamla deponiområdena på avfallsanläggningarna Hästesked i Munkedal, Tyft i Tanum och Hogenäs i Sotenäs. Nu är detta arbete slutfört och Rambo måste hitta annat omhändertagande och behandling av kommunernas avloppsslam. Under våren har därför Västvatten, Leva och Tanums kommun gjort en gemensam upphandling avseende avsättningen av slammet från sina reningsverk. När Rambo omhändertog slammet var kostnaden för avsättningen låg och alla parter har varit medvetna om att kostnaderna kommer öka den dag Rambo inte kan omhänderta slammet längre.

Västvatten har tagit beslut och från och med 1 juni kommer avgifter mot hushållskund i Munkedals och Sotenäs kommuner att höjas med 63 kr per kubikmeter. Lysekils och Tanums kommuner har ännu inte beslutat om avgifthöjningens storlek.