Framkomlighetsinventering – för din säkerhet

27 juni, 2022
Rambo genomför just nu framkomlighetsinventeringar inför införandet av fyrfackskärl. Detta för att få en säkrare sophämtning och tryggare boendemiljöer. Det kan innebära att några fastighetsinnehavare får en ny placering av sina kärl. Denna inventering är en del av arbetsmiljöarbetet och görs även i kommuner som inte har fyrfackskärl.

Inom samtliga av Sveriges kommuner drivs ett arbetsmiljöarbete där fokus ligger på arbetsmiljö och säkerhet kring framförande av tunga fordon. Det har historiskt skett en mängd dödsolyckor med backande sopbilar, därför har det blivit ett krav att backning ska undvikas vid de platser där risken är stor att en olycka sker. Fordonet ska kunna framföras på ett tryggt och säkert sätt för att varken tredje man eller dess egendom ska skadas.

Riskbedömning

Vi har gjort bedömningen i flera områden att olycksrisken är stor vid backning i exempelvis i kurvor eller där sikten är dålig. Chauffören som framför fordonet har en tuff arbetsmiljö, i synnerhet där backning sker och sikten är skymd. Det skulle vara oförlåtligt om det skulle ske en olycka på en plats där vi gjort bedömningen att det finns risk för att en allvarlig olycka kan ske.

Vi följer regelverket

Det finns flera fall i Sverige där det gjorts skyddstopp där backning med sopbilar setts som en stor risk och arbetsmiljöverket har då förbjudit backande fordon. Vägen till kärlet ska vara farbar vilket innebär att fordonet ska kunna köra fram och tömma kärlet på ett säkert sätt enligt de regelverk som finns. Detta är inget som Rambo själva hittar på utan allt är styrt bland annat i arbetsmiljölagen och i de kommunala avfallsföreskrifterna.

Vägen till kärlen behöver vara farbar

Som fastighetsinnehavare har vi många krav på oss och ett av dem är att vägen till kärlet ska vara farbar. Om vägen fram till kärlet inte är farbar så kan Rambo komma överens med fastighetsinnehavaren om nytt hämtställe, alternativt att kommunen anvisar en plats där kärlet ska placeras på tömningsdagen. Allt för att minimera risken för att en olycka ska ske.

För din säkerhet

Vi måste alla hjälpas åt för att skapa en trygg och säker boendemiljö, även om vi ibland får göra en förändring som vi upplever som jobbig till en början. Vi vet av erfarenhet att många boende känner sig mer trygga om inte sopbilarna kör in i områden där risken för att en olycka kan ske är stor, vi tänker främst på alla barnfamiljer.