Miljömål och policy

Mål

Ekonomi

Rambo bedriver en effektiv verksamhet och ser till att det finns ekonomiskt utrymme för att driva och utveckla företaget mot framtiden.

Miljö

Rambo bedriver ett ständigt pågående förbättringsarbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Rambo skapar förutsättningar för att våra kunder ska kunna nå de nationella miljömål som finns uppsatta för insamling av matavfall och ökad återvinning.

Kunder

Rambos kunder har förtroende för vår verksamhet och vårt varumärke.

Personal

Rambos värdegrund är utgångspunkt för hur vi, all personal, arbetar tillsammans.

Verksamhetspolicy

Rambo AB erbjuder konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på kvalitet och leveranssäkerhet – allt utan att äventyra vår miljö och arbetsmiljö.

Våra produkter och tjänster håller rätt och jämn kvalitet. Detta upprätthålls med hjälp av effektiva processer och personal som arbetar i god arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för nöjda kunder och medarbetare.

Vi följer de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet och motsvara de krav som våra intressenter ställer.

Vi kompetenshöjer kontinuerlig vår personal och verkar för att våra produkter, processer, arbetsmiljön och ledningssystem ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till bredare arbetsinnehåll säkrare och mer trivsam arbetsmiljö. Det ger bättre möjlighet att möta våra kunders önskemål och vårt åtagande att förebyg­ga och minska vår negativa påverkan av miljön.

Varje anställd bidra aktivt till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att följa rutiner och instruktioner, uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister avhjälps.

Vi redovisar öppet miljöfakta. Våra leverantörer och entreprenörer ska kunna re­dovisa sitt miljöarbete.