Deponi

Grundläggande karakterisering för avfall till deponering.

Blanketten Grundläggande karakterisering fylls i och ska vara komplett och ifylld innan deponiavfall kan tas emot. Har du frågor kontaktar du oss på vagen@rambo.se

Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall). Enligt NFS 2004:10 4 § ska allt avfall som deponeras genomgå en grundläggande karakterisering.

Avfallsproducenten skall se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.

Först efter att blanketten är komplett ifylld och godkänd, kan avfallet tas emot. Vid felaktig ifylld karakterisering som resulterar i att felaktigt avfall transporteras in på anläggningen, ansvarar avfallsproducenten för samtliga kostnader för avfallets bortskaffande och eventuella följdskador. Levererat avfall ska överensstämma med inlämnad karakterisering och eller överensstämmelseprovning enligt NFS 2004:10. Om så inte är fallet nekas inleverans och tillsynsmyndigheten underrättas.

Även Asbest deponeras. För att underlätta för sig som avfallslämnare har vi tagit fram en specifik blankett för just asbest, Grundläggande karakterisering asbest.

Naturvårdsverket om Deponering av avfall Vägledning om regelverket inom deponeringsområdet.