Verksamhetspolicy

Rambo AB skall erbjuda kundanpassad och miljöriktig avfallshantering genom att insamla, omhänderta, transportera, sortera, behandla och återvinna avfall från verksamheter och allmänhet. Företaget skall genom detta främja förebyggande av avfall och en kretsloppsanpassad samhällsutveckling inom våra kommuner.

Våra produkter och tjänster skall hålla rätt och jämn kvalitet, detta skall upprätthållas med hjälp av effektiva transporttjänster och processer med personal som arbetar i god arbetsmiljö, vilket är en förutsättning för nöjda kunder och medarbetare.

–  Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet och motsvara de krav som våra intressenter ställer. Vägledning för våra anställda och leverantörers arbete är bolagets uppförandekod.

– Vi ska genom kontinuerlig kompetenshöjning av vår personal verka för att våra produkter, processer, arbetsmiljö och ledningssystem ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till bredare arbetsinnehåll, säkrare och mer trivsam arbetsmiljö. Det ger bättre möjlighet att möta våra kunders önskemål och vårt åtagande att förebygga och minska vår negativa påverkan av miljön.

– Varje anställd ska aktivt bidra till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att följa policys, rutiner och instruktioner, uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister avhjälps.

– Vi ska öppet redovisa miljöfakta. Våra leverantörer och entreprenörer skall känna till vår verksamhetspolicy och bedriva sin egna verksamhet i linje med denna.