Verksamhetspolicy

  • Rambo AB erbjuder konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på kvalitet, leveranssäkerhet eller att äventyra miljö och arbetsmiljö.
  • Rambos produkter och tjänster håller rätt och jämn kvalitet. Detta upprätthålls med hjälp av effektiva processer och personal som arbetar i god arbetsmiljö, en förutsättning för nöjda kunder och medarbetare.
  • Rambo följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Vägledning för Rambos och leverantörers arbete är bolagets gemensamma värdegrunden.
  • Rambo arbetar kontinuerligt med kompetens­höjning av personalen och verkar för att produkter, processer, arbetsmiljöer och lednings­system ständigt förbättras. Höjd kompetens bidrar till trivsel och skapar
    motivation. Höjd kompetens ger bättre möjlighet att möta kunders önskemål och åtagande att före­bygga och minska negativ påverkan av miljön.
  • Varje anställd bidrar aktivt till hög kvalitet, bra yttre miljö och god arbetsmiljö. Det sker genom att medarbetare följer rutiner och instruktioner, uppmärksammar, rapporterar och medverkar till att brister avhjälps.
  • Rambo redovisar öppet miljöfakta. Leveran­törer och entreprenörer ska kunna redovisa sitt miljöarbete