Abonnemang och taxor Tanums kommun

Vilka abonnemangsformer just du kan välja beror på framkomligheten till din fastighet. Abonnemangsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften finansierar markarrende, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen.

Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat avfall samt andra kostnader som insamlingen av hushållsavfallet (kommunala avfallet) genererar.

Utdrag ur renhållningstaxan för avgifter Hushållsavfall, privathushåll.

Utdrag ur renhållningstaxan för avgifter Slamtömning och Latrin.

 

Vill du hemkompostera ditt matavfall anmäler du det till Miljökontoret i Tanums kommun, köper en kompost om du inte redan har en, och sätter igång.

Fullständig renhållningstaxa för Tanums kommun.

 

För information om slamtömning läs mer på Slamtömning och latrin, samt vad du som fastighetsägare behöver tänka på inför slamtömning läs mer på Arbetsmiljö.