Abonnemang och taxor Lysekils kommun (nya systemet)

 

Lysekils villa- och fritidshushåll får under 2016 ett nytt insamlingssystem. En ny taxa för kommunen har antagits, den börjar gälla 2016-01-01 med övergångsbestämmelser, innebärande etappvis införande. Taxan för det gamla insamlingssystemet hittar du här: Avgifter gamla insamlingssystemet Lysekil.

Här nedan presenteras de nya abonnemangen för Lysekils kommun. Vilka abonnemangsformer just du kan välja beror på framkomligheten till din fastighet. Abonnemangsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften täcker del av kostnader för drift av återvinningscentral, hantering av farligt avfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, information, administration och kundservice.  I Lysekil är grundavgiften i det nya insamlingssystemet 1699:-, vilken alltså är medräknad i abonnemangsavgiften.

Vill du hemkompostera ditt matavfall anmäler du det till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän, köper en kompost om du inte redan har en, och sätter igång. I taxan jämställs att hemkompostera sitt matavfall med att sortera ut matavfall till rötning.

Fullständig renhållningstaxa för Lysekils kommun.