Under 10-talet lyfts miljöfrågan i allt bredare utsträckning när Greta Thunberg ger röst åt en hel generation.

10-talet som fick världen att öppna ögonen

Under 10-talet uppnår Rambo en återvinningsgrad av 99% och fyrfackskärlen kommer in i bilden. Miljöfrågan blir allt viktigare i hela världen, och i Bohuslän sprider Rambo sina kunskaper genom föreläsningar och studiebesök.

År 2010 uppnår Rambo för första gången en återvinningsgrad av 99%, och har från 2009 ökat mängden behandlat avfall med hela 12%. Utöver avfallshantering ansvarar Rambo nu också för renhållning i Sotenäs, Munkedal och Tanum.

Med målet att halvera avfallsförbränningen i Lysekil inleder Rambo år 2014 ett hemsorteringsprojekt som inkluderar 500 hushåll. Projektet får positivt utfall, med 90% kundnöjdhet och 80% minskat restavfall. Det bidrar också till att öka invånarnas kunskap om nyttan med sopsortering.

För att öka kunskapen om avfallshantering börjar Rambo också att föreläsa och arrangera studiebesök för skolor. Genom Sopskolan får skolklasser bland annat lära sig mer om kretslopp, återvinning och avfallstrappan.

I en kundundersökning som involverar hela Sverige hamnar Rambo på en fjärdeplats. I undersökningen får Rambos återvinningscentraler lysande omdömen. Dessutom kommer Rambo på delad andraplats i E-prize, ett pris som delas ut till företag som aktivt arbetar för en minskad energiförbrukning.

När Rambo plötsligt anklagas för slamdumpning och oegentliga affärer tillsätter man en utredning. Anklagelserna kulminerar i en större medierapportering, men får ett abrupt slut när det visar sig att de till största del bygger på falska rykten. Rambo blir friat av miljöåklagare, arbetsmiljöverk och konkurrensverk.

År 2011 inleds sluttäckningen av de tre deponierna Hästesked, Tyft och Hogenäs, ett arbete som är klart först 2018. Enbart till sluttäckningen av Hogenäs gick det åt mer än 60 000 ton med jordmassor.

Klimatavtalet från 2015 års klimatmöte uppmärksammar avfallshantering som en viktig pusselbit i världens klimatarbete. För att effektivisera sin insamling av hushållsavfall ytterligare beslutar Rambo därför att ersätta den dåvarande sopsorteringen med fyrfackskärl och matavfallsinsamling.

Under året utvecklas en värdegrund som ska hjälpa Rambos medarbetare att agera på gemensamma grunder. Värdegrunden bygger på de tre kärnvärdena Förtroende, Enkelhet och Närhet.

År 2016 blir Rambo först i Sverige med att investera i en ny slags sopbil som har fack för matavfall och restavfall och som ska klara de smala vägarna i kustsamhällena. Investeringen lockar andra kommuner till studiebesök.

Lysekil som hittills ägt den största delen av Rambo säljer år 2017 av andelar till resterande tre kommuner så att alla nu äger en fjärdedel var.

År 2020 får Covid-19 en hel värld att stanna upp. Trots detta anpassar sig Rambo snabbt till det nya läget. De största utmaningarna kommer istället med statliga beslut och lagar som bland annat innebär en ny förbränningsskatt, att producentansvaret för returpapper upphävs (hantering och kostnader hamnar istället på kommunerna), och att varenda transport och hantering/mottagning av farligt avfall måste rapporteras till Naturvårdsverket inom två dagar efter att de inträffat.

Under året öppnas en ny återvinningscentral på Tyft i Tanums kommun. Dessutom övertar Rambo insamlingsuppdraget från Suez som agerat i Sotenäs och Tanums kommuner. Detta innebär att Rambo nu ansvarar för insamling av hushållsavfall i alla fyra kommuner.

Läs mer om Rambos planer för framtiden.