Avfallstrappan

All vår verksamhet styrs av den avfallshierarki, avfallstrappa, som EU och Sveriges riksdag antagit. Arbeta i klassen med avfallshierarkin. Prata om hur man kan nå det högsta trappsteget – avfallsminimering. Vad innebär det?

Avfallshierarkin

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen.

Avfallshierarkins prioritetsordning är:

  • förebyggande av avfall
  • återanvändning
  • materialåtervinning
  • annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • bortskaffande.

Avvikelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska eller miljömässiga skäl. Varje EU-land ska ha nationella program för att minska avfallsmängderna och minska mängden farliga ämnen i avfallet. I Sverige är det Naturvårdsverket, som har ansvar för det arbetet.

Naturvårdsverket har i sin förebyggandeplan från 2013 valt att fokusera på fyra avfallsströmmar som har stor miljöpåverkan: textilier, mat, elektronik och bygg- och rivningsavfall.

Störst miljövinst att förebygga avfall

I Sverige är vi bra på att återvinna material, energi och näring ur avfallet. Men vi kan nå ännu längre genom att förebygga uppkomsten av avfall. Miljövinsten är större om en produkt aldrig produceras än om den produceras, används och sedan återvinns. Svenska kommuner har tagit ett stort ansvar för att minska avfallet och mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår.

Återbruk

Att prata om återbruk, second-hand och loppisar hjälper eleverna att dels se andra kanaler för konsumtion än affären. Det finns också många ställen där man kan låna istället för att själv köpa. Kolla till exempel in Fritidsbanken inför en friluftsdag. Ni kan också anordna en loppis inför klassresan, visa för eleverna att det man själv tröttnat på kan vara högsta vinsten för någon annan!