Måste jag ha sophämtning?

10 januari, 2019

Enligt lag är kommunen skyldig att ta hand om avfallet som uppkommer i kommunen. Alla fastigheter med ett bostadshus måste därför ha ett abonnemang för hushållsavfall. Du får inte lämna din soppåse någon annanstans i kommunen eller ta med den till en annan kommun för att slänga den där.

Är huset outnyttjat går det att anmäla uppehåll i sophämtning till Rambo här.

För helårsboende medges uppehåll i sop- och/eller latrinhämtning om fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex månader. För fritidsboende medges uppehåll om fastigheten är outnyttjad minst hela innevarande års hämtningsperiod. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall.

Är huset obeboeligt går det att ansöka om total befrielse utan grundavgift hos miljönämnden i din kommun.