Rapportering av farligt avfall för företag och verksamheter

6 april, 2021

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske digitalt till Naturvårdsverket inom två dagar efter avsändningen, transport eller mottagning har genomförts.

Skyldigheten att rapportera gäller alla, oberoende av storlek på företag, typ av verksamhet och oavsett om det rör sig om ett kilo eller många ton. De enda som inte behöver rapportera är privathushåll som lämnar sitt farliga avfall på ÅVC. Där rapporterar Rambo som mottagare in uppgifter.

Mer information finns på Naturvårdsverket.

Transportdokument

Utöver reglerna om rapportering finns det sedan tidigare föreskrifter om att det ska upprättas transportdokument för farligt avfall där alla uppgifter som behövs för transport och rapportering ska finnas med. Dessa transportdokument ska undertecknas av avsändare, transportör och mottagare. Samtliga parter måste spara en kopia av transportdokumentation för att kunna redovisa för tillsyningsmyndighet. Hur länge de ska sparas beror på i vilken roll man deltar.

Vite och tillsyn

Brister i transportdokumenten kan medföra vite vid felaktigt eller saknat dokument.

Vad innebär det för er som kund när ni lämnar farligt avfall på Rambos återvinningscentral?

De nya reglerna för rapportering av farligt avfall innebär att Rambo och alla andra mottagare tvingas kräva att dokumentation från alla företag och verksamheter finns med redan vid inlämnandet – annars kommer vi som insamlare/mottagare att drabbas av viten och sanktionsavgifter för att vi inte kan fullfölja vår rapporteringsplikt.

Vad innebär det för er som kund när Rambo hämtar farligt avfall hos er?

De nya reglerna för rapportering av farligt avfall innebär att Rambo och alla andra mottagare tvingas kräva att dokumentation från alla företag och verksamheter finns med redan vid inlämnandet – annars kommer vi som insamlare/mottagare att drabbas av viten och sanktionsavgifter för att vi inte kan fullfölja vår rapporteringsplikt.

Så här kan Rambo hjälpa er

Vara ombud för registrering och rapportering

Rambo kan som ombud hjälpa till med registrering och rapportering av uppgifter för er räkning. Detta är något som kräver att det finns ett avtal, en sk ombudsfullmakt. Sådan ombudsfullmakt finna här. När det gäller transporthandlingar så kan Rambo göra dessa när vi hämtar farligt avfall hos er med våra egna fordon, men kör ni själva (kräver tillstånd från Länsstyrelsen), eller med hjälp av annan transportör, in avfallet till Rambo ansvarar ni som företag för dessa handlingar på egen hand.

Hämta upp farligt avfall

Rambos miljöbil kan, liksom andra aktörer på marknaden, erbjuda att hantera ert farliga avfall på ett säkert och korrekt sätt genom t.ex. klassificering av avfall, märkning och sortering, hyra av rätt kärl, dokumentation, hämtning och transport till anläggning.

Ta emot farligt avfall

Rambo behöver ert företags grunduppgifter för att registrera uppgifter när ni lämnar farligt avfall på någon av våra anläggningar. Om ni har återkommande inleveranser av farligt avfall så underlättar det om Rambo redan har dessa uppgifter registrerade när ni kommer till någon av våra anläggningar. Grunduppgifter är organisations-/person- eller VAT-nummer, CFAR-nummer, verksamhetsutövarens namn, fullständig adress, namn, e-post och telefonnummer till ert företags kontaktperson. Formulär för grunduppgifter finns här.

Ytterligare information om hur man hittar CFAR-nr mm finns på Naturvårdverket hemsida.

Är ni och ert företag intresserade av att veta mer, kontakta oss gärna. magnus.sundberg@rambo.se