Abonnemang och taxor Lysekils kommun (gamla systemet)

Lysekils villa- och fritidshushåll får under 2016 ett nytt insamlingssystem. En ny taxa för kommunen har antagits, den börjar gälla 2016-01-01 med övergångsbestämmelser, innebärande etappvis införande. Abonnemangsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften täcker del av kostnader för drift av återvinningscentral, hantering av farligt avfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, information, administration och kundservice.  I Lysekil är grundavgiften i det gamla insamlingssystemet 824:-, vilken alltså är medräknad i abonnemangsavgiften.

Taxan för det nya insamlingssystemet här: Avgifter Nya insamlingssystemet Lysekil.
Här nedan presenteras de gamla abonnemangen och övergångstaxorna för Lysekils kommun.